NHẠC CHỜ MẠNG VIETTEL

The Shinee World Doo Bop
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284542 gửi 9096
Noona Youre So Pretty Replay
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284541 gửi 9096
The Reason
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284540 gửi 9096
The Name That I Loved
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284539 gửi 9096
Nightmare
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284538 gửi 9096
The Name
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284537 gửi 9096
Moon River Waltz
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284536 gửi 9096
Talk To You
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284535 gửi 9096
Lucifer
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284534 gửi 9096
Stranger
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284533 gửi 9096
Spoiler
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284531 gửi 9096
Love Still Goes On
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284530 gửi 9096
Sleepless Night
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284529 gửi 9096
Love Should Go On
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284528 gửi 9096
Love Pain
Trình bày: Shinee
Thể loại: Nhạc Quốc Tế
Mạng: Viettel
Tải ngay Hoặc soạn:
BHVNN 9284526 gửi 9096